" వ్యవసాయ రంగ సంక్షోభం - పరిష్కారాలు " అంశంపై సెమినార్..