రైతు, ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలకు నిరసనగా విశాఖపట్నంలో జైల్ భరో కార్యక్రమం.