రాష్ట్ర మహాసభల సందర్భంగా నిర్వహించిన ఫెస్ట్ లో కళాకారుల ప్రదర్సన