ప్రత్యేకహోదా కోసం వై ఎస్ స్సార్ సిపి చేస్తున్న బంద్ పై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్బంధాన్ని ప్రయోగించడాన్ని సీపీఎం ఖండిస్తోంది