అణు విద్యుత్ కేంద్రానికి వ్యతిరేకంగా ఆందోళన

Event details

అణు విద్యుత్ కేంద్రానికి వ్యతిరేకంగా ఆందోళన
Date & time 2016-08-13 00:00:00
Venue ప్రకాశం , నెల్లూరు లో ప్రతిపాదించిన అణు విద్యుత్ కేంద్రానికి వ్యతిరేకంగా ఆందోళనలు
Open to
Cost
Categories
Description
Event contact
Name
Email
Phone
Organisation
Organisation Details