సీపీఎం రాష్ట్ర మహాసభల్లో ప్రజానాట్యమండలి కళాకారుల ఆటా, పాట