కేంద్ర బడ్జెట్- ప్రజలపై భారాలు- రాష్ట్రానికి అన్యాయం అంశంపై రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం