రైతుల పోరాటానికి మద్దతుగా టోల్ గేటు వద్ద ఆందోళనలో సిపిఎం కేంద్ర కమిటీ సభ్యులు వి.శ్రీనివాసరావుని అరెస్టు చేస్తున్న పోలీసులు