నవంబర్ 7 నుండి 15 వరకు జరిగిన ప్రచారయాత్ర ముగింపు సందర్భంగా పార్వతీపురంలో ప్రదర్శనలో పాల్లోన్న కృష్ణమూర్తి