వ్యవసాయ బిల్లులకు వ్యతిరేకంగా విజయవాడలో నిరసన దీక్షలలో కూర్చున్న పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి పి.మధు, ఇతర నాయకులు