విజయవాడ నుండి శ్రీకాకుళం బయలుదేరిన అఖిల పక్ష రైతాంగం ప్రతినిధి బృందం