విలేకర్ల సమావేశం

Event details

విలేకర్ల సమావేశం
Date & time 2020-09-26 00:00:00
Venue వామపక్షాల సమావేశం ఉదయం 12 గంటలకు ఎమ్ బి వి కే 4వ అంతస్ధులో జరుగుతుంది. సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి పి.మధు, సిపిఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి రామకృష్ణ పాల్గోంటారు.
Open to
Cost
Categories
Description
Event contact
Name
Email
Phone
Organisation
Organisation Details