విలేకర్ల సమావేశం

Event details

విలేకర్ల సమావేశం
Date & time 2020-09-05 00:00:00
Venue విలేకర్ల సమావేశం 5వ తేదీ ఉదయం 10గంటలకు ఎమ్ బి వి కె లో జరుగుతుంది. పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి పి.మధు, కేంద్ర కమిటి సభ్యులు వి.శ్రీనివాసరావు పాల్గోంటారు.
Open to
Cost
Categories
Description
Event contact
Name
Email
Phone
Organisation సిపిఎం
Organisation Details