ప్రభుత్వ విధానాలపై సిపిఎం ఆలిండియ పిలుపులో భాగంగా విశాఖ లో నిరసన తెలుపుతున్న రాష్ట్ర కార్యదర్శి వర్గ సభ్యులు సి. హెచ్ నర్సింగరావు, జిల్లా కార్యదర్శి లోకనాధం