సిపిఎం ఆలిండియా పిలుపులో భాగంగా ప్రభుత్వ విధానాలపై విజయవాడ రాష్ట్ర కార్యాలయంలో నిరసన తెలుపుతున్న సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి పి మధు, రాష్ట్ర కార్యదర్శివర్గ సభ్యులు

సిపిఎం ఆలిండియా పిలుపులో భాగంగా ప్రభుత్వ విధానాలపై విజయవాడ పార్టీ రాష్ట్ర కార్యాలయంలో నిరసన తెలుపుతున్న సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి పి మధు, రాష్ట్ర కార్యదర్శివర్గ సభ్యులు