విద్యుత్ ఛార్జీల పెంపుకు వ్యతిరేకంగా విజయవాడలోని రాష్ట్ర కార్యాలయం వద్ద నిరసన..