పరిపాలన రాజధానిగా అమరావతినే కొనసాగించాలని కోరుతూ 24గంటల నిరాహార దీక్ష