ఢిల్లీ మత ఘర్షణల్లో బలైన కుటుంబాలకు అండగా విరాళాల సేకరణ