విజయవాడలో భవన నిర్మాణ కార్మికులను పరామర్సిస్తున్న బివి రాఘవులు