ఇసుక కొరత వల్ల పనుల్లేక ఆకలితో అలమటిస్తున్న భవన నిర్మాణ కార్మికులను పరామర్శించిన సిపిఎం కేంద్ర కమిటీ సభ్యులు వి.శ్రీనివాసరావు

ఇసుక కొరత వల్ల పనుల్లేక ఆకలితో అలమటిస్తున్న భవన నిర్మాణ కార్మికులను  పరామర్శించిన సిపిఎం కేంద్ర కమిటీ సభ్యులు వి.శ్రీనివాసరావు,