తమ పోరాటానికి మద్దతు ఇవ్వాలని సిపిఎం రాష్ట్రకార్యదర్శి వర్గ సభ్యులు బాబురావు కు వినతిపత్రం ఇస్తున్న మీసేవ సిబ్బంది