సిపిఎం నూతన రాజకీయప్రత్యామ్నాయన్ని ప్రజలకు వివరిస్తున్న సిబాబురావుపిఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శివర్గ సభ్యులు బాబురావు