చింతూరులో జరిగిన నూతనరాజకీయ ప్రత్యామ్నాయ సదస్సులో మాట్లాడుతున్న వి.శ్రీనివాసరావు