25వ రాష్ట్ర మహాసభలో మాట్లాడుతున్న రాష్ట్ర కార్యదర్శి మధు