25వ రాష్ట్ర మహాసభలో మాట్లాడుతున్న ప్రధాన కార్యదర్శి సీతారాం ఏచూరి