సి.పి.ఎస్.విధానం రద్దుకోరుతూ విజయవాడలో రౌండ్ టేబుల్ మీటింగ్