సిపిఎం రాష్ట్ర కమిటీ సమావేశాలు

Event details

సిపిఎం రాష్ట్ర కమిటీ సమావేశాలు
Date & time 2016-06-07 00:00:00
Venue సిపిఎం రాష్ట్ర కమిటీ మూడు రోజుల సమావేశాలు 7వ తేదీ నుండి భీమవరంలో ప్రారంభం కానున్నాయి.
Open to
Cost
Categories
Description
Event contact
Name
Email
Phone
Organisation
Organisation Details