విజయవాడలో దళిత హక్కుల దీక్షా శిబిరం వద్ద మాట్లాడుతున్న సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి మధు