విజయనగరం జిల్లా బొబ్బిలిలో బస్సు యాత్ర -బహిరంగ సభలో మాట్లాడుతున్న రాష్ట్ర కార్యదర్శి మధు