విజయనగరం జిల్లాలని బలిజిపేట మండలంలో బోధకాలు బాధితులకు పరామర్శ