బిజెపి విధానాలకు వ్యతిరేకంగా "జన్ ఏక్ తా, జన్ అధికార్" ర్యాలీ