బలవంతపు భూసేకరణకు వ్యతిరేకంగా ఆందోళన

Event details

బలవంతపు భూసేకరణకు వ్యతిరేకంగా ఆందోళన
Date & time 2016-08-18 00:00:00
Venue ఎన్ పి కుంట , శకునాల ప్రాంతాల్లో బలవంతపు భూసేకరణకు వ్యతిరేకంగా ఆందోళన
Open to
Cost
Categories
Description
Event contact
Name
Email
Phone
Organisation
Organisation Details