ఫైలేరియా భాదితులకు ప్రభుత్వం ఆరోగ్య సేవలు అందించాలి