ప్రత్యేక హోదా సాధనకై రాష్ట్ర వ్యాప్త బంద్

Event details

ప్రత్యేక హోదా సాధనకై రాష్ట్ర వ్యాప్త బంద్
Date & time 2016-09-10 00:00:00
Venue ప్రత్యేక హోదా విషయంలో కేంద్రం వైఖరిని నిరసిస్తూ రాష్ట్ర వ్యాప్త బంద్
Open to
Cost
Categories
Description
Event contact
Name
Email
Phone
Organisation
Organisation Details