పెంచిన గ్యాస్ ధరలను వెంటనే రద్ధ చేయాలని కోరుతూ విశాఖలో నిరసన