పట్టణ స్థానిక సమస్యలపై ఆందోళన

Event details

పట్టణ స్థానిక సమస్యలపై ఆందోళన
Date & time 2016-08-15 00:00:00
Venue సెప్టెంబర్ 2 కార్మిక సమ్మెను పురస్కరించుకొని కార్మికసంఘాల సమస్యలు ,పట్టణ స్థానిక సమస్యలపై ఆందోళన
Open to
Cost
Categories
Description
Event contact
Name
Email
Phone
Organisation
Organisation Details