దళితుల సదస్సు

Event details

దళితుల సదస్సు
Date & time 2018-07-14 00:00:00
Venue రివర్ బై , గౌతమిఘాట్ ,రాజమండ్రి
Open to 10 గంటలకు
Cost
Categories
Description
Event contact
Name
Email
Phone
Organisation సిపిఎం - సిపిఐ రాష్ట్ర కమిటీలు
Organisation Details నూతన రాజకీయ ప్రత్యామ్నాయానికై రాజకీయ సదస్సులు..