తిరుపతిలో విద్యార్థి యువజన రాష్ట్ర సదస్సులో మాట్లాడుతున్న రాష్ట్ర కార్యదర్శి వర్గ సభ్యులు వి. శ్రీనివాసరావు