చేపల వేట నిషేధ కాలంలో మత్స్య కార్ల కుటుంబాలకు రూ. 20 వేల భృతి చెల్లించాలని కోరుతూ