కమ్యూనిస్టు పార్టీలపై జెసి దివాకర్ రెడ్డి చేసిన అనుచిత వ్యాఖ్యలను ఖండిస్తూ