అరకు ఏరియా ఆసుపత్రిలో డెంగ్యూ వ్యాధి భాదితులను పరామర్శిస్తున్న వై.వి